بررسی معیارها وویژگیهای مدیر مسلمان از منظر قرآن ونهج البلاغه
17 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : صدارت