ارزیابی اهداف ومحتوای «آموزش فلسفه به کودکان از منظر اندیشه اسلامی
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علامه طبا طبایی
نام استاد/نام دانشجو : جعفری