انسان کامل هدف خلفت از دیدگاه ابن عربی و شارهین اندیشه او
72 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عمده مباحث در عرفان بیرامون توحید و انسان موحد است .به تعبیر روشن تر کل عرفان بیش از این دو بحث نیست .در نوشتار حاضر سخن از صاحب مقام توحیدی در بین مخلوقات (انسان کامل ) می باشد .در زبان دین عمده مباحث در ذیل عناوین ولایت ،امامت ،رسالت ،نبوت ،اولیا و خاصان و مقربان درگاه الهی می باشد ... در مقاله حاضر دو مقام مورد توجه قرار می گیرد .یک: انسان کامل الف :حقیقت انسان و جایگاه او در هستی ب:آیا مراد از انسانی که جامع حقایق است انسان کامل است یا همه افراد و یا نوع انسان ج:مراد از تعابیر اهل معرفت در خصوص اینکه انسان هم حق است هم رب ،هم عبد است هم رب ،هم ممکن است هم واجب د:حقیقت انسان یا حقیقت محمدیه (ص) مقام مظهریت اسم جامع در تعین ثانی می باشد .دو:نسبت انسان با خداوند سبحان الف:تجلی اعظم و مظهر اتم ب:مقصود از ایجاد عالم چیست (کمال استجلا )