ضرورت وحی و داده های وحیانی در نگاه اندیشمندان مسلمان
76 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
وحی یک ارتباط فوق العاده،اسرار آمیز ،منحصربه فرد وبنهانی است که خداوند منان به به انبیااش روزی نموده و از این طریق زمینه را برای هدایت انسانها فراهم می کند .در این مقاله به اجمال دلائل ضرورت وحی و ارتباط غیبی خدا با انسان برگزیده مورد بررسی قرار میگیرد و از منظر اندیشمندان اسلامی ،وضع قوانین انسان ساز و سعادت بخش و وجوب تکالیف انسان ساز جهت نیل به کمال و محدودیت عقل و دیگر ابزارهای معرفت و نیز شناخت خداوند تبارک تعالی،به عنوان عمده ترین عوامل لزوم دین وارسال رسولان و نزول کتابهای آسمانی شمرده شده اند که مورداخیر (شناخت حق تعالی )به عنوان اساس و محور لزوم دین و ...قلمداد شده است .