سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه علامه طباطبایی 
پژوهش و مجری طرح 
1383/01/01 
1385/01/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
معاونت امور اساتید 
ارزش یابی- بررسی جزوات درسی اساتید 
1373/01/01 
1379/01/01 
فعالیت های اجرایى 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
1378/07/01 
1387/04/01 
تعلیم وتربیت اسلامی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1375/07/01 
1384/04/01 
تاریخ اسلام-متون اسلامی-معارف  
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 
مدرس 
1374/07/01 
1384/04/01 
تاریخ اسلام -معارف -اخلاق اسلا 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
 
 
کلام عمومی 
تدریس 
دانشگاه علامه 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر قرآن